สาระน่ารู้

กยศ คืออะไร

กยศ

กยศ

กยศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จากสารานุกรมเสรี ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ตัวย่อ : กยศ.) (อังกฤษ : Student Loan Fund slot) เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในการกำกับดูแล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษา ด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ในลักษณะต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

ประวัติ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณา เห็นความสำคัญ ของกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์ ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน หรือนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์การที่ให้ โอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ให้กู้ยืมกับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือศึกษาในสาขา ที่เป็นความต้องการหลัก และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

2. การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ ด้านการให้บริการ โดยใช้หลักบริหารจัดการที่ดี

พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
ปัจจุบัน พระราชบัญญัติกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน ที่ 27 มกราคม 2560 และ มีผล บังคับใช้ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้กองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอยู่ในการกำกับดูแล ของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงิน Super slot ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการ และการดำเนินการ ที่มีข้อจำกัด และไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตกำลังคน และการพัฒนาประเทศสมควรบูรณาการ การบริหารจัดการ และการดำเนินการของกองทุนกยศ. และกองทุน กรอ. ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการ กองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเ พื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา

กยศ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา ที่จัดโดยคณะกรรมาธิการ การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร สล็อต  ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงให้กับ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การให้กู้ยืมเงิน หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางและวิธีการดำเนินงานของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช

แนะวิธีเช็กหนี้ กยศ. 2563 ง่ายนิดเดียว!

กยศ

การตรวจสอบวิธีการเช็กหนี้กยศ. หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง หากคุณมีสัญญาที่ทำไว้กับธนาคารกรุงไทย หรือเป็นผู้ปกครองที่ค้ำประกัน ก็เข้าดูผ่านเว็บไซต์กยศ. เพื่อเช็กหนี้กยศ. ด้วยเลขบัตรประชาชนผู้กู้ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายช่องทางที่เช็กหนี้กยศ. 2563 ได้ด้วยตัวเองผ่านทางออนไลน์ ดังนี้

4 วิธีเช็กหนี้ กยศ. ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

หากคุณเป็นผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน ก็เข้าไปตรวจสอบการชำระหนี้ ดูตารางชําระหนี้กยศ. ผ่าน 4 ช่องทางต่อไปนี้


1. เช็กจากหนังสือแจ้งภาระหนี้ โดยจะได้ปีละครั้ง
2. เช็กผ่านเว็บไซต์ epicwin
3. เช็กผ่านแอปพลิเคชันกยศ. epicwin slot
4. เช็กผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

*หมายเหตุ : ผู้ที่จะเข้าใช้งาน เช็กยอดหนี้ บนเว็บไซต์ จะต้องเป็นผู้ที่มีภาระหนี้ กับกองทุน, ผู้กู้ยืม ที่ทำสัญญากับธนาคารกรุงไทย และผู้ค้ำเท่านั้น

การใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน ใช้สำหรับ Log In slot ในเว็บไซต์กยศ., ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลาม รวมถึงวันเดือนปีเกิด, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อรับ OTP Epic win ด้วย

หากคุณ Log In ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่บัญชีผู้กู้เงินแล้ว จะเข้าสู่หน้าตรวจสอบหนี้ ซึ่งเป็นการให้บริการของธนาคารกรุงไทย โดยคุณสามารถกดเลือกดู “ตารางการผ่อนชำระ และ “Payment Record” ได้ตลอดเวลา เพื่อที่จะไม่พลาดการชำระเงินต้นกับดอกเบี้ยในครั้งต่อไป

การคิดดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา จะคิดตามเงินต้นเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได และเวลาผู้กู้จะไปชำระคืน ก็ชำระคืนตามช่องสุดท้ายในแต่ละปี จ่ายตามช่องขวามือสุดของตาราง หรือมากกว่า เพื่อตัดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไปนั่นเอง

ตรวจสอบยอดหนี้ไม่ได้
หากคุณชำระหนี้ กยศ. ไปแล้ว และไม่ปรากฏยอดชำระหนี้ใน Payment Record ให้ดูก่อนว่าช่องทางการชำระจะขึ้นภายใน 1-2 วันตามวิธีชำระเงินต่อไปนี้หรือไม่ หากไม่ตรงหรือไม่ขึ้น ติดต่อกับธนาคารกรุงไทย หรือ กยศ.โดยตรง

ติดต่อ กยศ. ได้ที่ช่องทางไหนบ้าง

หากคุณมีข้อสงสัย เรื่องอัตราดอกเบี้ย หรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการชำระเงิน เบื้องต้นให้ติดต่อกับธนาคารกรุงไทยก่อน Call Center 0-2111-1111 แต่หากเป็นข้อสงสัยอื่นๆ ในสัญญา ให้ติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา Call Center 0-2016-4888 หรือเว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th

ธนาคาร

Last Update : 22 มกราคม 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)